fbpx

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for firmaer (B2B)

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder pr. 8. marts 2021 og anvendes i alle forhold mellem Vendino ApS [i det følgende benævnt Vendino] og kunder hos Vendino, [i det følgende benævnt Kunden] medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Vendino og Kunden. Enhver fravigelse af disse betingelser kræver, at en tegningsberettiget person hos Vendino har tiltrådt fravigelsen.

1. Tilbud, ordrer, mv.

Kunden foretager bestilling på hjemmeside tilhørende Vendino. Ordre er kun gældende efter skriftlig bekræftelse fra Vendino. Vendino bekræfter kundens ordre ved en købsaftale eller en ordrebekræftelse. Såfremt kunden mener, at der er forhold i købsaftalen eller ordrebekræftelsen, som ikke er i overensstemmelse med det fremsendte tilbud og/ eller kundens accept, påhviler det kunden straks at reklamere skriftligt herom til Vendino. Hvis Vendino er påbegyndt arbejdet på/ og/eller levering af en ydelse eller produkt til Kunden, anses aftale for indgået mellem parterne uanset at der ikke er etableret et skriftligt aftalegrundlag i form af en eventuel ordre fra Kunden og en ordrebekræftelse.

Vendino modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og JCB. Betaling vil først blive trukket på Kundens konto, når varen afsendes.

Vendino bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle Kundens kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse Kundens informationer. Alle betalinger formidles af tredjepartstjenesten Reepay A/S.

2. Priser

Engrospriser er på produktvisningen angivet ekskl moms og alle beløb er i DKK, hvis ikke andet er oplyst. Vendino forbeholder sig ret til at regulere listepriser uden varsel. Har parterne indgået en serviceaftale, reguleres priserne i serviceaftalen en gang årligt, hver den 1. april baseret på den procentvise stigning i nettoprisindekser for året før, herudover kan priserne reguleres, hvis det af Vendino skønnes nødvendigt, f.eks. som følge af tekniske forandringer eller andre forhold, medmindre andet følger af serviceaftalen.

3. Ordrestørrelse

For varer fremført på hjemmesiden gælder som udgangspunkt det anførte minimum forsendelseskvantum fra Vendino’s leverandør. For alle ordrer tillægges det til enhver tid gældende forsendelses- og/eller administrationsgebyr. Vendino forbeholder sig ret til enhver tid at regulere beløbsstørrelsen. Beløbet er ekskl. moms.

4. Leveringstid

Det fremgår af hvert enkelt produkt på hjemmesiden, hvilken leveringstid der gør sig gældende. Ligeledes vil det af ordrebekræftelsen fremgå, hvilken leveringstid der gør sig gældende for hvert enkelt produkt. Forsinkelse ved levering berettiger ikke Kunden til erstatning, hvorimod Vendino er berettiget til at kræve eventuelle omkostninger, der er en følge af Kundens påvirkning af leveringstidspunktet, betalt af Kunden. Såfremt Kunden ikke rettidigt har opfyldt indgående aftaler, eller på anden måde har påvirket leveringens udførsel f.eks. ved ændring i ordren, er Vendino berettiget til at forlænge leveringstiden med en efter omstændighederne rimelig frist (mindst en frist svarende til perioden fra ordremodtagelsen til tidspunktet for f.eks. ændring i ordren), medmindre Vendino foretrækker at hæve den indgåede aftale. Alle ydelser og produkter fra Vendino til kunden skal betragtes som leveret til kunden, når ydelserne er afhentet / udleveret – eventuelt til transportør – fra Vendino’s valgte leverandørs lager. For tjenesteydelser, herunder udvikler-ydelser, sker levering løbende efterhånden som ydelserne udføres af Vendino. Risikoen for ydelser og produkter fra Vendino overgår til Kunden ved levering.

Opstår der en forsinkelse med en levering, og skyldes forsinkelsen hovedsageligt Vendino’s forhold, er Kunden ikke berettiget til udskydelse af betaling eller ophævelse af ordren. Skyldes forsinkelsen hovedsageligt Kundens forhold, forfalder alle betalinger på oprindeligt fastsatte tidspunkter, uanset om de opgaver, ydelser m.v., der skal udløse betalingerne endnu ikke er gennemført. Dette gælder dog ikke, hvor det konkret er aftalt, at betalinger skal gennemføres uafhængigt af faktisk leveringstidspunkt.

5. Forsendelse og leveringssted

Al levering foregår Ex-Works (EXV) fra den af Kunden valgte leverandørs lager. Forsendelser pålægges fragtomkostninger svarende til gældende satser fra hver enkelt leverandør. Forsikringsomkostninger, m.v. betales af Kunden. Vendino forbeholder sig ret til at bestemme forsendelsesmåden.

6. Betaling

Købes der varer og ydelser på Vendino’s hjemmeside, er betalingsbetingelserne netto kontant, ellers er Vendino’s betalingsbetingelser netto kontant, således at 100 % af fakturabeløbet er inklusive moms betales senest 8 dage efter kundens bestilling. Ved forsinket betaling er Vendino berettiget til – uden afvigelse af påkrav – morarenter svarende til 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato til betaling sker. For første, anden og tredje rykker for betalingen er Vendino berettiget til kr. 100 pr. rykker, der udgør de omkostninger Vendino afholder i forbindelse med afvigelsen af rykkeren. Alle beløb er ekskl. moms. Vendino forbeholder sig ret til at regulere den månedlige rentesats og nævnte gebyr. Disse vilkår fraviger rentelovens § 9a, således: Såfremt Vendino overgiver en fordring til inkasso for eksempel advokat, er det aftalt, at advokaten er berettiget til ved fastlæggelsen af inkassosalæret at tage udgangspunkt i Landsretspræsidenternes takster for inkassosager gældende for 1. januar 2000. Bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002 fraviges hermed.

Ved køb af abonnementer og licenser forpligter Kunden sig til at betale for løbende udgifter hertil. Kunden berettiger Vendino til løbende at gennemføre transaktioner på Kundens betalingskort.

7. Begrænset licens

Vendino har med denne købsaftale overdraget kunden brugsretten til det specificerede software, også kaldet “Platformen”. Kunden erhverver udelukkende brugsret og licens til brug af Vendino’s software, samt adgang til produktkartotek. Kunden erhverver således ikke nogen ejendomsret eller ophavsret til denne software. Kundens brugsret til at anvende den pågældende software til sin netbutik samt adgang til produktkartotek, er betinget af kundens betaling af en licens, der betales fortløbende. Såfremt Kunden er i restance med betaling af licens, modtager kunden ikke fornyet adgang til “Platformen”, hvorfor den installerede software (såfremt Kunden har installeret Vendino’s software på sin hjemmeside) ikke kan benyttes. Vendino kan ikke gøres ansvarlig for på noget som helst tidspunkt herfor og har til ethvert tidspunkt ret til at tilbageholde adgang indtil Kunden har foretaget fuld og endelig gyldig betaling herfor.

8. Opsigelse

Det er Kundens eget ansvar at opsige eventuelle abonnementer og licenser, dette har Kunden mulighed for at gøre på følgende måder:

  • Opsige via sin konto på “Platformen”
  • Opsige ved at kontakte Vendino på mail ([email protected])

Opsigelsen træder i kraft ved udgangen af en kalendermåned, hvorfor betaling for den løbende måned påhviler Kunden. I tilfælde af at Kunden ønsker at opsige ved at kontakte Vendino på mail, må der påregnes op til 7 hverdages reaktionstid fra Vendino’s side.

9. Varens anvendelse

Kunden har adgang til information vedrørende brug af software og “Platformen” på Vendino’s hjemmeside (https://vendino.dk/). I tilfælde af videresalg påhviler det Kunden at videregive de modtagne oplysninger vedrørende produkter. Kunden må kun lade Vendino, eller folk der er autoriseret af Vendino udøve service og programmering på det købte. Uatoriseret service og programmering medfører bortfald af alle rettigheder i følge disse vilkår og alle andre specifikke garantier eller tilsvarende.

10. Reklamation – Begrænsning af Vendino’s ansvar

Det påhviler Kunden at kontrollere enhver form for leverancer og tjenesteydelser, der leveres af Vendino, og at indberette eventuelle mangler til Vendino uden ugrundet ophold, og senest 30 dage efter leveringen. Ved indberetning af mangler skal Kunden give en rimelig detaljeret skriftlig beskrivelse af problemet. Finder Kunden, at der er transportskader på varerne eller uoverensstemmelser mellem fragtbrevets og/eller ordrebekræftelsens angivne kvantum og dets fysiske modtagne, påhviler det Kunden på modtagelsestidspunktet at fremføre skriftlig begrundet forbehold overfor transportøren og Vendino. Finder Kunden ved varens modtagelse, at hele den aftalte mængde eller den på følgesedlen eller ordrebekræftelsen anførte mængde ikke er leveret fuldt ud, påhviler det Kunden senest 3 dage efter varemodtagelsen at underrette Vendino skriftligt herom. Viser der sig mangler ved de leverede varer, forbeholder Vendino sig retten til ikke at forpligte sig overfor reklamationer. Det påhviler således ikke Vendino at påbegynde afhjælpning af eventuelle mangler.

Kunden kan ikke forudsætte “oppetid” for produkter, der indeholder software, f.eks. adgang til “Platformen”. Vendino’s kan ikke stilles til ansvar for mangler, herunder pligten til at foretage afhjælpning, betale erstatning eller forholdsmæssigt afslag.

Enhver ordre til Vendino anses for en selvstændig aftale mellem parterne. En part er alene berettiget til at ophæve en ordre, såfremt den anden part væsentligt har misligholdt sine forpligtelser i henhold til ordren. Ophævelse af en ordre berettiger ikke automatisk Kunden, men derimod Vendino til at ophæve en anden ordre uanset om der måtte bestå en nær sammenhæng eller afhængighed mellem de ydelser, der skal leveres i henhold til ordrene. Der skal m.a.o. foreligge væsentlig misligholdelse af pågældende ordre førend opævelse kan finde sted fra Kundens side.

11. Ansvarsbegrænsning

Vendino kan ikke under nogen omstændigheder uanset årsagen ifalde en samlet erstatning og/eller blive afkrævet forholdsmæssigt afslag, der overstiger Kundens samlede betaling i henhold til den ordre, nævnte krav vedrører. Dette maksimum gælder som et samlet akkumuleret maksimum for samtlige forhold vedrørende en ordre, der måtte berettige Kunden til erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag, uanset om krav herpå måtte skyldes simpel eller grov uagtsomhed fra Vendino’s side. Under ingen omstændigheder kan Vendino ifalde ansvar for indirekte tab eller skade, drifttab, tab af fortjeneste, erstatningskrav fra tredje mand som Kunden har entreret med eller har forpligtelser overfor, uanset om dette skyldes grov eller simpel uagtsomhed. Vendino er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Vendino sig intet produktansvar.

Alle eventuelle krav, erstatningskrav/krav på forholdsmæssigt ansvar, herunder krav på produktansvar, skal Kunden gøre gældende inden 6 måneder efter det tidspunkt, hvor de omstændigheder, der gav anledning til kravet, kom eller burde være kommet til Kundens kundskab, idet kravet herefter fortabes.

12. Returnering

Solgte varer og serviceydelser tages ikke retur, medmindre der foreligger forudgående aftale herom med Vendino. Bestillingsvarer, hvorved forstås varer der ikke lagerføres af Vendino, vil ikke kunne returneres. Al aftalt returnering er på Kundens risiko og regning.

13. Forsikring

Indtil det leverede er fuldt betalt er Kunden ansvarlig for, at holde det leverede forsikret for den totale købesum i fuldt omfang, herunder mod, men ikke alene mod, brand, tyveri, hærværk, vandskade, m.v. Kunden er objektivt ansvarlig for det leverede indtil fuld betaling har fundet sted. Kunden er forpligtet til på forlangende at afgive en forsikringsdeklaration.

14. Force majeure

Ingen af parterne ifalder ansvar over for den anden part for forhold, der er resultatet af omstændigheder, som den pågældende part ikke er herre over, og som ikke burde være taget i betragtning, da den berørte ordre blev indgået. Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritager det Vendino for ethvert ansvar, og Vendino forbeholder sig ret til helt eller delvist at annullere aftalen, eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse udover den i aftalen fastsatte leveringstid. Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig, militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftmiddel eller omstændigheder, i øvrigt som ligger uden for Vendino’s kontrol og som påvirker Vendino’s muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtelser.

15. Lovvalg og Værneting

Enhver uoverensstemmelse og ethvert mellemværende (tvist) mellem parterne afgøres efter dansk ret. Værneting er retten i Viborg, medmindre Vendino vælger at kræve en tvist endeligt afgjort ved voldgift efter “regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Abitration)”.

da_DKDansk