fbpx

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for bedrifter (B2B)

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder fra og med 8. mars 2021 og gjelder i alle forhold mellom Vendino ApS [heretter Vendino] og Vendinos kunder [heretter kunden] med mindre annet er skriftlig avtalt mellom Vendino og kunden. Ethvert avvik fra disse vilkårene krever at en signaturberettiget person hos Vendino har godkjent avviket.

1. Tilbud, bestillinger osv.

Kunden legger inn en bestilling på Vendinos hjemmeside. Bestillingen er først gyldig etter skriftlig bekreftelse fra Vendino. Vendino bekrefter kundens bestilling ved en kjøpsavtale eller en ordrebekreftelse. Dersom kunden mener at det er forhold i kjøpsavtalen eller ordrebekreftelsen som ikke er i samsvar med det avgitte tilbudet og/eller kundens aksept, er det kundens ansvar å umiddelbart reklamere skriftlig til Vendino. Dersom Vendino har påbegynt arbeidet med og/eller leveransen av en tjeneste eller vare til kunden, anses avtalen som inngått mellom partene uavhengig av at det ikke er etablert et skriftlig avtalegrunnlag i form av en eventuell bestilling fra kunden og en ordrebekreftelse.

Vendino aksepterer betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og JCB. Betaling vil først bli trukket fra kundens konto når varen er sendt.

Vendino bruker en autorisert betalingsserver som krypterer alle kundens kortopplysninger ved hjelp av SSL-protokollen (Secure Socket Layer). Dette betyr at kundens informasjon ikke kan leses. Alle betalinger behandles av tredjepartstjenesten Reepay A/S.

2. Priser

Engrosprisene på produktvisningen er eksklusive merverdiavgift, og alle beløp er i DKK, med mindre annet er oppgitt. Vendino forbeholder seg retten til å justere listeprisene uten varsel. Dersom partene har inngått en serviceavtale, vil prisene i serviceavtalen bli justert en gang i året, hver 1. april, basert på den prosentvise økningen i nettoprisindeksene for det foregående året, i tillegg kan prisene justeres dersom Vendino finner det nødvendig, f.eks. som følge av tekniske endringer eller andre omstendigheter, med mindre annet er fastsatt i serviceavtalen.

3. Bestill størrelse

For varer som er oppført på nettsiden, gjelder som utgangspunkt det oppgitte minste fraktkvantum fra Vendinos leverandør. Alle bestillinger er underlagt det til enhver tid gjeldende frakt- og/eller administrasjonsgebyr. Vendino forbeholder seg retten til å justere beløpet til enhver tid. Beløpet er eksklusiv merverdiavgift.

4. Leveringstid

Gjeldende leveringstid er oppgitt for hvert enkelt produkt på nettsiden. Likeledes vil ordrebekreftelsen angi gjeldende leveringstid for hvert enkelt produkt. Forsinkelser i leveringen gir ikke kunden rett til erstatning, men Vendino har rett til å kreve eventuelle kostnader som skyldes kundens påvirkning av leveringstidspunktet betalt av kunden. Dersom kunden ikke har oppfylt inngåtte avtaler i tide, eller på annen måte har påvirket gjennomføringen av leveransen, f.eks. ved å endre bestillingen, har Vendino rett til å forlenge leveringstiden med en etter omstendighetene rimelig periode (minst en periode som tilsvarer perioden fra mottak av bestillingen til tidspunktet for f.eks. endring av bestillingen), med mindre Vendino foretrekker å annullere den inngåtte avtalen. Alle tjenester og produkter fra Vendino til kunden skal anses levert til kunden når tjenestene er hentet/levert - eventuelt til en transportør - fra Vendinos valgte leverandørs lager. For tjenester, herunder utviklertjenester, vil levering skje fortløpende etter hvert som tjenestene utføres av Vendino. Risikoen for tjenester og produkter fra Vendino går over på Kunden ved levering.

Dersom det oppstår forsinkelse i leveransen og forsinkelsen hovedsakelig skyldes Vendinos forhold, har Kunden ikke rett til betalingsutsettelse eller kansellering av bestillingen. Dersom forsinkelsen hovedsakelig skyldes kundens forhold, forfaller alle betalinger til opprinnelig avtalt tid, uavhengig av om de oppgaver, tjenester etc. som skal utløse betalingene ennå ikke er utført. Dette gjelder likevel ikke dersom det er særskilt avtalt at betaling skal skje uavhengig av faktisk leveringstidspunkt.

5. Frakt og leveringssted

Alle leveranser skjer Ex-Works (EXV) fra lageret til den leverandøren som kunden har valgt. Forsendelser er underlagt fraktkostnader tilsvarende gjeldende satser fra hver leverandør. Forsikringskostnader osv. betales av kunden. Vendino forbeholder seg retten til å bestemme forsendelsesmetode.

6. Betaling

Ved kjøp av varer og tjenester på Vendinos nettsider er betalingsbetingelsene netto kontant, ellers er Vendinos betalingsbetingelser netto kontant, slik at 100 % av fakturabeløpet inklusive merverdiavgift betales innen 8 dager etter kundens bestilling. Ved forsinket betaling har Vendino rett til - uten avvik fra betalingskravet - å beregne morarente tilsvarende 2 % per påbegynt måned fra forfallsdato til betaling skjer. For første, andre og tredje betalingspåminnelse har Vendino rett til DKK 100 per påminnelse, som representerer de kostnader Vendino pådrar seg i forbindelse med avviket fra påminnelsen. Alle beløp er eksklusive merverdiavgift. Vendino forbeholder seg retten til å justere den månedlige rentesatsen og nevnte gebyr. Disse vilkår avviker fra rentelovens § 9a på følgende måte: Dersom Vendino overgir en fordring til inkasso ved advokat, er det avtalt at advokaten har rett til å basere fastsettelsen av inkassosalæret på høyesterettspresidentenes takster for inkassosaker gjeldende for 1. januar 2000. Fravikes herved fra lovvedtak nr. 601 av 12. juli 2002.

Ved kjøp av abonnementer og lisenser forplikter Kunden seg til å betale for løpende utgifter. Kunden gir Vendino fullmakt til å foreta løpende transaksjoner på Kundens betalingskort.

7. Begrenset lisens

Vendino har med denne kjøpsavtalen overdratt retten til å bruke den angitte programvaren, også kalt "Plattformen", til kunden. Kunden erverver kun bruksrett og lisens til å bruke Vendinos programvare, samt tilgang til produktkatalogen. Kunden erverver således ikke eiendomsrett eller opphavsrett til denne programvaren. Kundens rett til å bruke programvaren til sin nettbutikk og tilgang til produktkatalogen er betinget av at Kunden betaler en lisensavgift, som forfaller til løpende betaling. Dersom Kunden er på etterskudd med betaling av lisensen, vil Kunden ikke få fornyet tilgang til "Plattformen" og den installerte programvaren (dersom Kunden har installert Vendinos programvare på sin nettside) vil ikke kunne benyttes. Vendino kan ikke på noe tidspunkt holdes ansvarlig for dette og har rett til når som helst å holde tilbake tilgangen inntil Kunden har foretatt full og endelig gyldig betaling.

8. Avbestilling

Det er Kundens eget ansvar å si opp eventuelle abonnementer og lisenser, noe Kunden kan gjøre på følgende måter:

  • Avbryt via kontoen din på "Plattformen"
  • Avbestill ved å kontakte Vendino via e-post ([email protected])

Avbestillingen trer i kraft ved utløpet av en kalendermåned, og betaling for inneværende måned er derfor Kundens ansvar. Dersom Kunden ønsker å avbestille ved å kontakte Vendino per e-post, må Vendino påregne en svartid på inntil 7 virkedager.

9. Bruk av produktet

Kunden har tilgang til informasjon om bruk av programvare og "Plattformen" på Vendinos hjemmeside (https://vendino.dk/). Ved videresalg er kunden ansvarlig for å videreformidle mottatt informasjon om produktene. Kunden kan kun la Vendino eller personer som er autorisert av Vendino utføre service og programmering på det kjøpte produktet. Uautorisert service og programmering vil oppheve alle rettigheter i henhold til disse vilkårene og alle andre spesifikke garantier eller tilsvarende.

10. Reklamasjon - Begrensning av Vendinos ansvar

Det er Kundens ansvar å undersøke alle leveranser og tjenester levert av Vendino, og å melde eventuelle mangler til Vendino uten ugrunnet opphold og senest 30 dager etter levering. Ved reklamasjon skal Kunden gi en rimelig detaljert skriftlig beskrivelse av problemet. Dersom Kunden konstaterer at det foreligger transportskader på varene eller avvik mellom den mengde som er angitt i fraktbrev og/eller ordrebekreftelse og den mengde som fysisk er mottatt, påhviler det Kunden på mottakstidspunktet å fremlegge et skriftlig og begrunnet forbehold overfor transportøren og Vendino. Dersom Kunden ved mottak av varene konstaterer at det avtalte kvantum eller det kvantum som er angitt på følgeseddel eller ordrebekreftelse ikke er levert i sin helhet, er Kunden forpliktet til å informere Vendino skriftlig innen 3 dager etter mottak av varene. Dersom det oppdages mangler ved de leverte varene, forbeholder Vendino seg retten til ikke å påta seg noen reklamasjon. Det er derfor ikke Vendinos ansvar å iverksette utbedring av eventuelle mangler.

Kunden kan ikke påta seg "oppetid" for produkter som inneholder programvare, f.eks. tilgang til "Plattformen". Vendino's kan ikke holdes ansvarlig for mangler, herunder plikt til å avhjelpe, betale erstatning eller forholdsmessig avkortning.

Enhver bestilling til Vendino anses som en selvstendig avtale mellom partene. En part har kun rett til å kansellere en ordre dersom den annen part vesentlig misligholder sine forpliktelser i henhold til ordren. Kansellering av en ordre gir ikke automatisk kunden, men derimot Vendino, rett til å kansellere en annen ordre, uavhengig av om det er en nær sammenheng eller avhengighet mellom de tjenester som skal leveres i henhold til ordrene. Det må med andre ord foreligge et vesentlig mislighold av den aktuelle ordren før kansellering kan skje fra kundens side.

11 Begrensning av ansvar

Vendino kan ikke under noen omstendighet, uansett årsak, holdes ansvarlig for et samlet erstatningsbeløp og/eller forholdsmessig avkortning som overstiger kundens samlede betaling i henhold til den bestillingen som kravet gjelder. Dette maksimumsbeløpet gjelder som et samlet akkumulert maksimumsbeløp for alle forhold i forbindelse med en ordre som kan gi kunden rett til erstatning og/eller forholdsmessig avkortning, uavhengig av om kravet skyldes enkel eller grov uaktsomhet fra Vendinos side. Vendino kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for indirekte tap eller skade, driftstap, tapt fortjeneste, erstatningskrav fra tredjemann som kunden har inngått avtale med eller har forpliktelser overfor, uavhengig av om dette skyldes grov eller simpel uaktsomhet. Vendino er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gjeldende ufravikelige lovgivning. Vendino påtar seg ikke noe ytterligere produktansvar.

Alle krav, erstatningskrav/krav om forholdsmessig ansvar, herunder krav om produktansvar, må gjøres gjeldende av Kunden innen 6 måneder etter det tidspunkt da Kunden fikk eller burde ha fått kunnskap om de forhold som begrunner kravet, idet kravet da er tapt.

12 Returer

Solgte varer og tjenester kan ikke returneres med mindre det på forhånd er gjort avtale med Vendino. Bestillingsvarer, det vil si varer som ikke lagerføres av Vendino, kan ikke returneres. Alle avtalte returer skjer for kundens regning og risiko.

13. Forsikring

Inntil de leverte varene er betalt i sin helhet, er Kunden ansvarlig for å holde de leverte varene fullt forsikret for den totale kjøpesummen, inkludert, men ikke begrenset til, brann, tyveri, hærverk, vannskade, etc. Kunden er objektivt ansvarlig for de leverte varene frem til full betaling har skjedd. Kunden er forpliktet til å fremlegge en forsikringserklæring på forespørsel.

14 Force majeure

Ingen av partene skal være ansvarlig overfor den annen part for forhold som skyldes omstendigheter utenfor partens kontroll og som ikke burde ha vært tatt i betraktning da den aktuelle bestillingen ble lagt inn. Dersom levering hindres på grunn av force majeure, fritar dette Vendino for ethvert ansvar, og Vendino forbeholder seg retten til å heve avtalen helt eller delvis, eller til å utsette leveransen med den forsinkelse hindringen medfører utover den leveringstid som er fastsatt i avtalen. Som force majeure regnes blant annet arbeidskonflikt, krig, militær innkalling, blokade, stenging, politisk uro, myndighetsinngrep av enhver art, mangel på drivstoff eller andre forhold utenfor Vendinos kontroll som påvirker Vendinos evne til å oppfylle sine leveringsforpliktelser.

15. Lovvalg og verneting

Enhver uenighet og enhver tvist mellom partene skal avgjøres i henhold til dansk rett. Verneting er retten i Viborg, med mindre Vendino velger å kreve en tvist endelig avgjort ved voldgift i henhold til "Regler for behandling av sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration)".

nb_NONorsk bokmål