fbpx

Villkor och bestämmelser

Allmänna villkor för företag (B2B)

Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller från och med den 8 mars 2021 och gäller för alla relationer mellan Vendino ApS [nedan Vendino] och kunder till Vendino, [nedan Kunden] om inte annat skriftligen överenskommits mellan Vendino och Kunden. Varje avvikelse från dessa villkor kräver att en behörig firmatecknare för Vendino har godkänt avvikelsen.

1. Erbjudanden, order etc.

Kunden gör en beställning på Vendinos webbplats. Beställningar är endast giltiga efter skriftlig bekräftelse från Vendino. Vendino bekräftar kundens beställning genom ett köpeavtal eller en orderbekräftelse. Om kunden anser att det finns omständigheter i köpeavtalet eller orderbekräftelsen som inte överensstämmer med det lämnade erbjudandet och/eller kundens accept, är det kundens ansvar att omedelbart skriftligen klaga till Vendino. Om Vendino har påbörjat arbetet med och/eller leveransen av en tjänst eller produkt till kunden, anses avtalet ha ingåtts mellan parterna, även om ingen skriftlig avtalsgrund har upprättats i form av en beställning från kunden och en orderbekräftelse.

Vendino accepterar betalning med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard och JCB. Betalning debiteras Kundens konto först när varorna skickas.

Vendino använder en godkänd betalningsserver som krypterar alla kundens kortuppgifter med SSL-protokoll (Secure Socket Layer). Detta innebär att kundens information inte kan läsas. Alla betalningar behandlas av tredjepartstjänsten Reepay A/S.

2. Priser

Grossistpriserna i produktpresentationen är exklusive moms och alla belopp är i DKK om inget annat anges. Vendino förbehåller sig rätten att justera listpriser utan föregående meddelande. Om parterna har ingått ett serviceavtal justeras priserna i serviceavtalet en gång per år, den 1 april, baserat på den procentuella ökningen av nettoprisindex för föregående år, därutöver kan priserna justeras om Vendino anser det nödvändigt, t.ex. till följd av tekniska förändringar eller andra omständigheter, om inte annat föreskrivs i serviceavtalet.

3. Beställ storlek

För varor som listas på Webbplatsen gäller den minsta fraktkvantitet som anges av Vendinos leverantör. Alla beställningar är föremål för tillämplig frakt- och/eller administrationsavgift. Vendino förbehåller sig rätten att när som helst justera beloppet. Beloppet är exklusive moms.

4. Leveranstid

Den tillämpliga leveranstiden anges för varje enskild produkt på webbplatsen. På samma sätt kommer orderbekräftelsen att ange den leveranstid som gäller för varje enskild produkt. Försenad leverans ger inte kunden rätt till ersättning, medan Vendino har rätt att kräva att eventuella kostnader till följd av kundens inflytande på leveranstiden ska betalas av kunden. Om kunden inte i tid har uppfyllt ingångna avtal eller på annat sätt har påverkat leveransens genomförande, t.ex. genom att ändra beställningen, har Vendino rätt att förlänga leveranstiden med en tidsperiod som är rimlig med hänsyn till omständigheterna (minst en period som motsvarar perioden från mottagandet av beställningen till tidpunkten för t.ex. ändringen av beställningen), om inte Vendino föredrar att annullera det ingångna avtalet. Alla tjänster och produkter som Vendino tillhandahåller kunden ska anses ha levererats till kunden när tjänsterna har hämtats/levererats - eventuellt till en transportör - från lagret hos Vendinos valda leverantör. För tjänster, inklusive utvecklartjänster, sker leverans löpande i takt med att tjänsterna utförs av Vendino. Risken för tjänster och produkter från Vendino övergår till Kunden vid leverans.

Om leveransförsening inträffar och förseningen huvudsakligen beror på Vendinos omständigheter, har kunden inte rätt att skjuta upp betalning eller häva beställningen. Om förseningen huvudsakligen beror på kundens omständigheter förfaller samtliga betalningar till betalning på ursprungligen avtalade datum, oavsett om de uppdrag, tjänster etc. som ska föranleda betalningarna ännu inte har slutförts. Detta gäller dock inte om det särskilt har avtalats att betalning ska ske oavsett den faktiska tidpunkten för leverans.

5. Frakt och leveransställe

Alla leveranser sker Ex-Works (EXV) från den av kunden valda leverantörens lager. Vid leverans tillkommer fraktkostnader motsvarande gällande priser från respektive leverantör. Försäkringskostnader etc. betalas av Kunden. Vendino förbehåller sig rätten att bestämma leveranssätt.

6. Betalning

Om varor och tjänster köps på Vendinos webbplats är betalningsvillkoren netto kontant, annars är Vendinos betalningsvillkor netto kontant, så att 100 % av fakturabeloppet inklusive moms betalas senast 8 dagar efter kundens beställning. Vid försenad betalning har Vendino rätt att - utan avvikelse från ett krav på betalning - debitera dröjsmålsränta motsvarande 2 % per påbörjad månad från förfallodagen till dess betalning sker. För den första, andra och tredje påminnelsen om betalning har Vendino rätt till 100 DKK per påminnelse, vilket motsvarar de kostnader som Vendino ådragit sig i samband med avvikelsen från påminnelsen. Alla belopp är exklusive moms. Vendino förbehåller sig rätten att justera den månatliga räntesatsen och nämnda avgift. Dessa villkor avviker från § 9a i den danska räntelagen på följande sätt: Om Vendino överlämnar ett inkassokrav till exempelvis en advokat, är det överenskommet att advokaten har rätt att, när inkassoavgiften fastställs, utgå från landsrättspresidenternas taxor för inkassoärenden som gäller från och med den 1 januari 2000. Executive Order nr 601 av den 12 juli 2002 frångås härmed.

Vid köp av abonnemang och licenser åtar sig Kunden att stå för de löpande kostnaderna för dessa. Kunden ger Vendino fullmakt att löpande genomföra transaktioner på Kundens betalkort.

7. Begränsat tillstånd

Med detta köpeavtal har Vendino beviljat kunden rätten att använda den angivna programvaran, även kallad "Plattformen". Kunden förvärvar uteslutande nyttjanderätten och licensen att använda Vendinos programvara och tillgång till produktkatalogen. Kunden förvärvar inga äganderätter eller upphovsrätter till denna programvara. Kundens rätt att använda den aktuella programvaran för sin onlinebutik och tillgång till produktkatalogen är föremål för kundens betalning av en licensavgift, som ska betalas kontinuerligt. Om Kunden är i dröjsmål med betalningen av licensen kommer Kunden inte att få förnyad tillgång till "Plattformen" och den installerade programvaran (om Kunden har installerat Vendinos programvara på sin webbplats) kan inte användas. Vendino kan inte hållas ansvarigt för detta vid någon tidpunkt och har rätt att när som helst hålla tillbaka åtkomst tills Kunden har gjort en fullständig och slutlig giltig betalning.

8. Avbeställning

Det är Kundens eget ansvar att säga upp eventuella abonnemang och licenser, vilket Kunden kan göra på följande sätt:

  • Avbryt via ditt konto på "Plattformen"
  • Avbryt genom att kontakta Vendino via e-post ([email protected])

Uppsägningen träder i kraft i slutet av en kalendermånad, varvid betalning för den aktuella månaden är Kundens ansvar. I händelse av att Kunden vill avbryta genom att kontakta Vendino via e-post, vänligen räkna med upp till 7 arbetsdagar för Vendino att svara.

9. Användning av varorna

Kunden har tillgång till information om användningen av programvaran och "Plattformen" på Vendinos webbplats (https://vendino.dk/). Vid återförsäljning är kunden skyldig att vidarebefordra den information som erhållits om produkterna. Kunden får endast låta Vendino eller av Vendino auktoriserade personer utföra service och programmering på de köpta produkterna. Obehörig service och programmering upphäver alla rättigheter enligt dessa villkor och alla andra specifika garantier eller motsvarande.

10. Reklamation - Begränsning av Vendinos ansvar

Det är Kundens ansvar att inspektera alla leveranser och tjänster som tillhandahålls av Vendino och att rapportera eventuella defekter till Vendino utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter leverans. Vid rapportering av fel måste Kunden tillhandahålla en rimligt detaljerad skriftlig beskrivning av problemet. Om kunden finner att det finns transportskador på varorna eller avvikelser mellan den kvantitet som anges i fraktsedeln och/eller orderbekräftelsen och den kvantitet som fysiskt mottagits, är kunden skyldig att vid tidpunkten för mottagandet lämna en skriftlig och motiverad reservation till transportören och Vendino. Om kunden vid mottagandet av varorna finner att den avtalade kvantiteten eller den kvantitet som anges på följesedeln eller orderbekräftelsen inte har levererats i sin helhet, ska kunden meddela Vendino skriftligen inom 3 dagar efter mottagandet av varorna. Om de levererade varorna visar sig vara defekta förbehåller sig Vendino rätten att inte vara bunden av eventuella reklamationer. Vendino är således inte ansvarig för att initiera avhjälpande av eventuella fel.

Kunden kan inte förutsätta "drifttid" för produkter som innehåller programvara, t.ex. åtkomst till "Plattformen". Vendinos kan inte hållas ansvarigt för fel, inklusive skyldigheten att avhjälpa felet, betala ersättning eller en proportionell prisreduktion.

Varje beställning som görs hos Vendino ska anses vara ett självständigt avtal mellan parterna. En part har endast rätt att annullera en order om den andra parten i väsentlig grad bryter mot sina skyldigheter enligt ordern. Avbeställning av en order ger inte automatiskt Kunden, utan Vendino, rätt att avbeställa en annan order, oavsett om det finns ett nära samband eller beroende mellan de tjänster som ska tillhandahållas enligt ordern. Med andra ord måste det föreligga en väsentlig överträdelse av ordern i fråga innan Kunden kan häva den.

11. begränsning av ansvar

Vendino ska under inga omständigheter, oavsett orsak, vara ansvarig för en total ersättning och/eller proportionell reduktion som överstiger den totala betalning som Kunden gjort avseende den order som anspråket hänför sig till. Detta maximum gäller som ett totalt ackumulerat maximum för alla omständigheter som rör en beställning som kan ge Kunden rätt till ersättning och/eller en proportionell minskning, oavsett om kravet beror på enkel eller grov vårdslöshet från Vendinos sida. Vendino kan under inga omständigheter hållas ansvarig för indirekt förlust eller skada, rörelseförlust, utebliven vinst, skadeståndskrav från tredje part med vilken Kunden har ingått avtal eller gentemot vilken Kunden har skyldigheter, oavsett om detta beror på grov eller enkel vårdslöshet. Vendino ansvarar för produktansvar i enlighet med vid var tid gällande tvingande lagstiftning. Vendino accepterar inget ytterligare produktansvar.

Alla krav, krav på skadestånd/krav på proportionerligt ansvar, inklusive krav på produktansvar, måste göras gällande av Kunden inom 6 månader från den dag då de omständigheter som ger upphov till kravet kom eller borde ha kommit till Kundens kännedom, varefter kravet skall vara förverkat.

12. avkastning

Sålda varor och tjänster kan inte returneras utan föregående överenskommelse med Vendino. Beställda varor, dvs. varor som inte finns i Vendinos lager, kan inte returneras. Alla avtalade returer sker på Kundens risk och bekostnad.

13. Försäkring

Tills de levererade varorna har betalats i sin helhet är Kunden ansvarig för att hålla de levererade varorna försäkrade för den totala inköpspriset i full utsträckning, inklusive, men inte begränsat till, mot brand, stöld, vandalism, vattenskada etc. Kunden är objektivt ansvarig för de levererade varorna tills full betalning har gjorts. Kunden är skyldig att på begäran lämna en försäkringsdeklaration.

14. Force majeure

Ingendera parten skall vara ansvarig gentemot den andra parten för omständigheter som beror på omständigheter utanför den berörda partens kontroll och som inte borde ha beaktats när den berörda beställningen gjordes. Om leverans förhindras på grund av force majeure ska Vendino vara befriad från allt ansvar och Vendino förbehåller sig rätten att häva avtalet helt eller delvis, eller att skjuta upp leveransen med den försening som hindret orsakar utöver den leveranstid som anges i avtalet. Force majeure innefattar, men är inte begränsat till, arbetskonflikter, krig, militärinkallelse, blockader, stängningar, politisk oro, regeringsingripanden av något slag, brist på bränsle eller andra omständigheter utanför Vendinos kontroll som påverkar Vendinos förmåga att uppfylla sina leveransåtaganden.

15. Lagval och behörig domstol

Eventuell oenighet eller tvist mellan parterna ska avgöras i enlighet med dansk lag. Behörig domstol är domstolen i Viborg, såvida inte Vendino väljer att kräva att en tvist slutligen avgörs genom skiljedom i enlighet med "Regler för hantering av ärenden vid det danska skiljedomsinstitutet (Copenhagen Abitration)".

sv_SESvenska